جهت یادآوری / هشدارهای امام خامنه ای درباره مذاکره با آمریکا

رهبر انقلاب از ابتدای سال بارها این قضیه را یاد آوری کردند که مشکل ما و امریکا مبنایی است و قضیه هسته ای بهانه است ولی دولت مردان احساس ضعف کردند و راه حل مشکلات کشور را در مذاکره میبینند.

 

 

 

 یار امام