کلیپی غم انگیز به مناسبت زلزله تلخ و مصیبت بار استان کرمانشاه / کاری از انصار کلیپ


یار امام